«ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021»

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

To Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις του προγράμματος είναι η 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Επίσης, για τη συμμετοχή στη δράση 3.1., σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ: 252/27-01-2021 (ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Φ.Ε.Κ., δίνεται η δυνατότητα αγοράς ΚΑΙ μεμονωμένων κινητών βάσεων (είτε ξύλινες, είτε πλαστικές), σε ποσοστό 20% επί των κατεχομένων κυψελών. Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00 €). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ καθώς και το νέο υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ) συμμετοχής στη δράση 3.1.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων παρακαλούμε  να απευθύνεστε στο:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)
Τ.Κ.: 26110
Πάτρα
Τηλ.: 2613613746
Fax: 2610452259
Email.: kmdelladas (at) gmail (dot) com

Συνημμένα: 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021»

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

To Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το Μελισσοκομικό Έτος 2021.

Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η  υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ.  μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021.

Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μέχρι 20 Μαΐου 2021 πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών, εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 20η Μαΐου 2021, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (βλ. συνημμένο αρχείο) όπου αναφέρεται η υποχρέωση αυτή και κατατίθεται φωτοαντίγραφα των παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η  υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ.  , πριν από την πραγματοποίηση των μετακινήσεων.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν για τις μετακινήσεις των μελισσιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την εαρινή – θερινή περίοδο.

Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και 20  Ιουνίου 2021 (εαρινή – θερινή περίοδος) η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από 1η  Ιανουαρίου  έως 10  Φεβρουαρίου 2021.

 

 «Αίτηση - Δήλωση κατεχόμενων κυψελών»

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών (βλ. συνημμένο αρχείο).

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών (δήλωση διαχείμασης) κατατίθεται απευθείας ή μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρήσει το μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων παρακαλούμε  να απευθύνεστε στο:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)
Τ.Κ.: 26110
Πάτρα
Τηλ.: 2613613746
Fax: 2610452259
Email.: kmdelladas (at) gmail (dot) com

Συνημμένα: 

Το Δ/Σ του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα προ ημερησίας διατάξεως εξής θέματα συζήτησης:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων 
  2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 και απαλλαγή του Δ/Σ από κάθε ευθύνη
  3. Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  4. Έγκριση διαγραφής μελών που δεν πληρούν τους όρους του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 στον αύλειο χώρο των γραφείων του Συνεταιρισμού στα κοκολάτα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό την επόμενη Παρασκευή στον ίδιο τόπο και χρόνο

Σας κάνουμε  γνωστό ότι θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας λόγω κορωνοιού

Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους μετόχους ότι όπως ορίζει το καταστατικό όποιο μέλος δεν παρευρεθεί αδικαιολογήτως στην επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου αυτοδιαγράφεται από μέλος του συνεταιρισμού.

Παρακαλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνεταιρισμού να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.

 

Για το Δ/Σ, ο πρόεδρος.

Παναγής Κουνάδης

Αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων 1.4 και 4.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος 2020-2022:

Βεβαίωση κυκλοφορίας αγρότη-μελισσοκόμου (.docx)

Βεβαίωση κυκλοφορίας αγρότη-μελισσοκόμου (.pdf)

Σημείωση: Η ταυτοπροσωπία του εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας του/της και του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.