«ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021»

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

To Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις του προγράμματος είναι η 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Επίσης, για τη συμμετοχή στη δράση 3.1., σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ: 252/27-01-2021 (ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Φ.Ε.Κ., δίνεται η δυνατότητα αγοράς ΚΑΙ μεμονωμένων κινητών βάσεων (είτε ξύλινες, είτε πλαστικές), σε ποσοστό 20% επί των κατεχομένων κυψελών. Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00 €). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ καθώς και το νέο υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ) συμμετοχής στη δράση 3.1.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων παρακαλούμε  να απευθύνεστε στο:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)
Τ.Κ.: 26110
Πάτρα
Τηλ.: 2613613746
Fax: 2610452259
Email.: kmdelladas (at) gmail (dot) com

Συνημμένα: