Ο συνεταιρισμός καλεί τα μέλη του να δώσουν δείγματα προς εξέταση.