Το Δ/Σ και Ε/Σ του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης συνεδρίασαν την Παρασκευή 13/10/2017 και αποφάσισαν τα εξής.

 

 1. Αποδέχθηκαν, Ενέκριναν και Υπέγραψαν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας που ακολουθεί και καλούν τα μέλη που συμφωνούν να το προσυπογράψουν.

 2. Εγκρίθηκε η τελική μορφή εμπορικού σήματος (ετικέτα) που θα χρησιμοποιηθεί στους περιέκτες του μελιού.ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΤΣΠ)

 

Το ΤΣΠ είναι μια κοινή συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων μιας συγκεκριμένης περιοχής, που έχει ως στόχο την εξασφάλιση ορισμένων ελάχιστων κριτηρίων σχετικών με την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων  ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Το ΤΣΠ, από το ίδιο το περιεχόμενο του, είναι ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα διασφάλισης ορισμένων κατά περίπτωση κριτηρίων ποιότητας για τους συμμετέχοντες σε αυτό. Κατά την έννοια αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος , είναι η κοινή θέληση για δημιουργία κοινών συμφωνιών από τους αρχικά συμμετέχοντες σε αυτό και από όσους μπαίνουν εν συνεχεία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Απαραίτητη λοιπόν είναι η επίτευξη γενικών και ειδικών συμφωνιών που θα είναι αποδεκτές από τα μέλη του ΤΣΠ. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου αλλά δεν μπορούν να περιέχουν λιγότερα από τα ελάχιστα κριτήρια που αρχικά θα προσδιοριστούν/συμφωνηθούν, με τα οποία εξασφαλίζεται η ποιότητα του παραγομένου προϊόντος. Μεταβολή μέρους των αρχικά ελαχίστων ορισθέντων , θα μπορούσε να γίνει κάτω από εξαιρετικές συνθήκες και για συγκεκριμένη περίοδο.

 

Βασικός στόχος του ΤΣΠ είναι μέσω της διασφάλισης και διαβάθμισης ορισμένων κριτηρίων ποιότητας να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής  και να προωθηθεί η τοπική ανάπτυξη με την δημιουργία ή διαφοροποίηση των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων Ως άμεσο πλεονέκτημα για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις , ειδικά γι' αυτές που λειτουργούν εκτός των περιοχών ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, αποτελεί η άντληση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων, τόσο από τη χρήση ειδικών σημάτων ,αναγνωρίσιμων από το ευρύ κοινό όσο και από τη συμμετοχή σε προγράμματα, δίκτυα και δράσεις εμπορικής προβολής και προώθησής τους.

 

Για την ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στο ΤΣΠ εξετάζεται το κατά πόσον εκπληρώνονται τα ειδικά κριτήρια που συμφωνήθηκαν

 

Για την εγκυρότητα της διαδικασίας και την ομαλή λειτουργία του συστήματος, δημιουργείται Ομάδα Ελέγχου και Αξιολόγησης του ΤΣΠ.

 

Η Ομάδα αυτή, παρακολουθεί τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΤΣΠ είτε με τακτικούς ελέγχους που προσδιορίζονται ανάλογα με την εποχή και τον παραγωγικό κύκλο, είτε με έκτακτους που στόχο έχουν την διαπίστωση της ετοιμότητας των ενταγμένων επιχειρήσεων Απαραίτητη η χρήση φυσικοχημικών αναλύσεων για την εξασφάλιση της ποσότητας και της αντικειμενικότητας της κρίσης.

 

Βασικά σημεία συμφωνίας για το Μέλι Κεφαλλονιάς & Ιθάκης:

 1. Το μέλι παράγεται και συσκευάζεται στην Κεφαλονιά & την Ιθάκη.

 2. Περιορισμός και έλεγχος της θερμικής επεξεργασίας ώστε να διαφυλάσσονται τα επιτρεπτά όρια της HMF κατά την διαδικασία της αποκρυστάλλωσης ανώτερη θερμοκρασία έως 40°C. Επιτρεπτή η διαδικασία ωρίμανσης και φιλτραρίσματος

 3. Τα είδη μελιού παρουσιάζονται και τυποποιούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με τα είδη των ανθοφοριών και αυτό αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

 4. Απαραίτητα διατηρείται ημερολόγιο μετακινήσεων του μελισσοσμήνους με αναφορά στις περιοχές,το είδος της ανθοφορίας και τη διάρκεια της, τους μελισσοκομικούς χειρισμούς καθώς και τη χρήση των πρώτων υλών και φαρμάκων.

 5. Αποδοχή τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον φορέα του ΤΣΠ. Αυτοί μπορεί να είναι επιτόπιοι, οργανοληπτικοί, φυσικοχημικοί και γυρεοσκοπικοί και γίνονται τόσο στα μελισσοκομεία όσο και στις αποθήκες τους.

 6. Αποφεύγονται οι επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές για τις μετακινήσεις των μελισσοσμηνών.

 7. Θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι προδιαγραφές χρήσης των διαφόρων μελισσοκομικών σκευασμάτων στις διάφορες θεραπείες, όπως αυτές θα οριστούν από το ΤΣΠ σχετικά με την χρήση των διαφόρων σχετικών φαρμάκων για την βαρροηκή  ακαρίαση αποδεκτά το οξαλικό οξύ και η κρυσταλλική θυμόλη,αποκλείονται τα χημικά.

 8. Είναι αναγκαίο να γίνεται ορθολογιστική εκμετάλλευση των μελισσοσμηνών με σεβασμό στην κοινωνία της μέλισσας.

 9. Αποφεύγεται η τροφοδοσία με ζάχαρη ή άλλα υποκατάστατα και απαγορεύεται 1 μήνα πριν και κατά την διάρκεια της κύριας ανθοφορίας.

 10. Απαραίτητη  η τακτική ανανέωση των κηρυθρών (προτεινόμενα τα 2 έτη και υποχρεωτικά όχι περισσότερο από τα 4 έτη).

 11. Ο τρύγος περιλαμβάνει μόνο ώριμο μέλι από σφραγισμένες κερήθρες και όχι από κερήθρες με γόνο.

 12. Η συσκευασία του προϊόντος γίνεται σε συνθήκες υγιεινής, σε μη μεταλλικά δοχεία και το προϊόν διατηρείται κάτω από συνθήκες που δεν προκαλούν καταστροφή των ιδιοτήτων του (όπως έκθεση στον ήλιο,στον αέρα,στις οσμές, στις εστίες μόλυνσης, στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας κλπ.)

 13. Οι εκάστοτε μελισσοκομικοί χειρισμοί είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής.

 14. Δημιουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας μεταξύ παραγωγού- προϊόντος.

 15. Ορισμός και εφαρμογή συγκεκριμένων κτιριακών προδιαγραφών και χειρισμών σε σχέση με τον τρόπο και τον χώρο ξεμελίσματος.

 16. Προσδιορισμός για τον τρόπο και τις συνθήκες διαχείρισης συντήρησης των κηρηθρών εκτός κυψέλης αποδεκτός τρόπος η κατάψυξη.

 

Το παρών αφορά και απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κεφαλλονιάς και Ιθάκης καθώς και σε όποιον άλλο επιθυμεί να συμμετάσχει.

 

Για το Δ/Σ
ο Πρόεδρος