Υπ΄ αριθμ: 1184/247574 απόφαση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την επικράτεια (covid - 19) στην οποία περιλαμβάνεται και ο τομέας της παραγωγής μελιού.